Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

1 Úvod

Významným prostriedkom pre výmenu informácií a dorozumenia sa technických odborníkov na celom svete je technické kreslenie. Jeho znalosť je nevyhnutná k čítaniu a tvorbe technickej dokumentácie. Technické kreslenie je nástrojom používaným pri vývoji výrobkov, pri ich výrobe, distribúcii, využívaní, údržbe, opravách i likvidácii. Využíva sa pri popise technických procesov a výrobných technológií, v návodoch na používanie a údržbu, v najrôznejších dokumentoch technického charakteru.
V posledných rokoch sa technické kreslenie stalo globálnym problémom, pretože výmena technických informácií na celom svete sa neustále zintenzívňuje. Pravidlá technického kreslenia definované v normách ISO vytvárajú k tomu univerzálny, na celom svete zrozumiteľný dorozumievací prostriedok.
Technické kreslenie už na odborných školách prispieva k získavaniu vedomostí z technických predmetov. S jeho znalosťami sa človek nenarodí, nenadobudne ich ani v bežnom živote, musí si ich osvojiť cieľavedomou činnosťou – učením sa. Preto technické kreslenie stojí na poprednom mieste v sústave vzdelávania, a to nielen pri výchove technikov, bakalárov a inžinierov, ale aj kvalifikovaných robotníkov pre technické povolania v oblasti výroby i služieb.
Cieľom predmetu Konštruovanie I je naučiť študentov čítať a vytvárať technické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov, orientovať sa v normách, katalógoch a technickej dokumentácii, vedieť kresliť jednoduché náčrty strojníckych súčiastok, zostáv a schém. K tomuto cieľu má prispieť aj táto digitálna učebnica.
Učebnica je pomôckou pre osvojenie si základných pojmov z technického kreslenia a normalizácie v technickom kreslení podľa noriem STN ISO v strojárskych výkresoch. Pomáha rozvinúť technické myslenie študentov a vytvára predpoklady pre uvedomelé a ucelené chápanie učiva ostatných odborných predmetov, a tiež podáva ucelený prehľad o základoch tohto predmetu.
Prvé časti učebnice tvoria základný kurz technického kreslenia, t. j. informácie o formálnych požiadavkách na technické výkresy, o zobrazovaní, kótovaní, predpisovaní presnosti rozmerov a geometrie (tolerovaní), drsnosti povrchu a zhotovovaní technických výkresov. V ďalšej časti sa učebnica zaoberá kreslením základných strojových súčiastok a spojov. Učivo je rozdelené do ucelených tematických kapitol a odsekov, ktoré sú okrem teórie obohatené o príklady a animácie.
Kolektív autorov dúfa, že učebnica sa stane spoľahlivou oporou pre študentov technického kreslenia a hlavne prvým dobrým zdrojom vedomostí pre študentov technických škôl, pre ktorých znalosti technického kreslenia a schopnosti ho používať sú predpokladom pre ich úspešný odborný rast.


Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok