Ukáž menu |    Schovaj menu Listuj dozadu |    Listuj dopredu

11.2 Základné pojmy a hlavné rozmery ozubenia

Základnou funkčnou jednotkou ozubených prevodov je dvojica ozubených kolies - ozubené súkolesie. Tvorí ho dvojica funkčne spojených spoluzaberajúcich ozubených kolies, z nich menšie sa nazýva pastorok, väčšie koleso. Všetky geometrické parametre pastorka označujeme indexom 1 a kolesa 2.
Charakteristickým prvkom ozubeného kolesa je ozubenie. Pozostáva z jednotlivých zubov presne definovaných tvarov a rozmerov rovnomerne rozdelených po obvode kolesa. Tvar zubov spoluzaberajúcich ozubených kolies sa musí voliť tak, aby zabezpečil v každom okamžiku záberu zubov konštantný prevodový pomer. Túto podmienku môžu splniť rôzne profily tvaru zubov, ale z výrobných dôvodov sa všeobecne používajú evolventné profily.


Evolventné profily bokov zubov

Evolventnú krivku boku zuba možno získať ako obálku polôh šikmo sklonenej priamky q pevne spojenej s priamkou . Priamka sa valí bez sklzu po rozstupovej kružnici vytváraného ozubeného kolesa r. Ak umiestnime na priamke sústavu šikmo sklonených priamok q a opačne sklonených priamok q´, vytvoria tieto priamky odvalením súčasne evolventy ľavých a pravých bočných profilov zubov (obr. 11.6). Valenie priamky po rozstupovej kružnici r možno uskutočniť napr. pootáčaním vyrábaného kolesa (Sk) a jeho priamočiarym pohybom (S) - obr. 11.7.

Šikmo sklonené priamky q a q´ sú umiestnené vo vzdialenosti rozstupu zubov p a sú sklonené pod uhlom - normalizovaným uhlom záberu ( = 20°). Sústava priamok je základom tzv. základného profilu evolventného ozubenia, stručne nazývaného Z - profil (STN ISO 52) - (obr. 11.8). Rozmery Z - profilu sa určia pre nekorigované súkolesie pomocou vzťahov v tab. 11.1 v závislosti od hodnoty modulu m. Hrebeňovým nástrojom v tvare Z - profilu možno napr. odvaľovacím obrážaním zhotoviť ozubené kolesá s ľubovoľným počtom zubov (obr. 11.7). Jednoduchý tvar nástroja umožňuje zhotoviť ho s veľkou presnosťou.

Tabuľka 11.1
Vzorce na výpočet rozmerov ozubeného čelného vonkajšieho súkolesia bez korekcie (súkolesie N)Pozri tiež kapitolu |    Pozri tiež obrázok